Regulamin zgłoszeń

1. Zgłoszenia na szkolenia odbywają się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

2. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić formularz kontaktowy i podać wymagane dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku niepodania wymaganych danych zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.

3. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia na szkolenie.

4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez uczestnika adres e-mail lub numer telefonu przez osobę odpowiedzialną za obsługę formularza kontaktowego.

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa wyłącznie na piśmie, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń lub z innych powodów losowych. W takim przypadku wpłacona opłata zostanie zwrócona uczestnikowi.

7. Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy uiścić w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

8. W przypadku nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty.

9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przestrzegać regulaminu szkolenia oraz wytycznych prowadzącego szkolenie.

10. Organizatorzy szkolenia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników szkolenia w trakcie jego trwania.

11. Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz do zmiany niniejszego regulaminu.

12. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

Martyna Bartoszak Mojahigienistka.edu

881 931 490
kontakt@moja-higienistka.pl